Obliczanie opłaty produktowej

Przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku odzysku i recyklingu samodzielnie bądź nie ma podpisanej umowy o współpracy z organizacją odzysku, zobowiązany jest do składania do właściwego urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wpłacenia jej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.

 


Wysokość opłaty produktowej można obliczyć korzystając z zakładki Kalkulator opłaty produktowej lub korzystając z poniższych wzorów.1. Akty prawne:
 

Potrzebny wzór określający szczegółowy sposób obliczania należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania odzysku odpadów opakowaniowych określono w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.).

Obowiązujący wzór sprawozdania OŚ-OP1 podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259 poz. 1775).

Zapraszamy do działu Akty prawne.

2. Wzory:

Od roku 2006, w związku z wprowadzeniem oprócz obowiązku zapewnienia recyklingu, również obowiązku zapewnienia odzysku, trzeba dodatkowo obliczyć należną opłatę produktową z tytułu niewykonania obowiązku odzysku.

 


 Wzory wydają się zbyt skomplikowane? Przeczytaj: Jak organizacje odzysku realizują obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w imieniu przedsiębiorcy?Opłata produktowa z tytułu niewykonania obowiązku odzysku:

wzor2
 
OPodzysk - wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
M z indeksem liczbowym – masa wprowadzonych na rynek opakowań danego rodzaju  w kg, przy czym:
M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 - dotyczy opakowań z aluminium,
M3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
M6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
OP z indeksem liczbowym –  stawka jednostkowa opłaty produktowej dla danego rodzaju opakowania w zł za kg, przy czym:
OP1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
OP2 - dotyczy opakowań z aluminium,
OP3 - dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
OP4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,
OP5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
OP6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku – wymagany poziom odzysku wyrażony ułamkiem dziesiętnym;
Mc – suma mas wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych  na terytorium kraju w kg,
Modzyskana – suma mas wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w kg.


Opłata produktowa z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu:
 

wzor1 


N - wysokość należnej opłaty produktowej w zł,
W - masa wprowadzonych na rynek opakowań w kg,
p - wymagany poziom odzysku lub recyklingu w %,
o - osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych w %,
s - stawka jednostkowa opłaty produktowej w zł za kg.  

ROK 2014:

Sposób obliczania opłaty produktowej ulegnie zmianie. Określa go szczegółowo załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. Poz. 888).

 

Zobacz:

Kogo dotyczy opłata produktowa?